• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
23748 - 2015-07-01 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลประกอบการจัดทำ SAR 2557 (ชุดท่ี 1) งานประกันฯ ครู และบุคลากรทุกท่าน
23517 - 2015-06-17 คำสั่ง ตารางรายชื่อผู้ปฏิบัติงานโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ
23515 - 2015-06-17 ประกาศ กำหนดการพิธีเปิดโครงการและปฐมนิเทศจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2558
งานวิชาการ
23475 - 2015-06-15 หนังสือราชการภายใน คุณครูที่ประสงค์ของบประมาณการจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ด่วน
งานวิจัยฯ ครูทุกท่าน
23330 - 2015-06-03 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียน ระดับ ปวช.พ.ศ.2558 งานปกครอง
23329 - 2015-06-03 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2558 งานปกครอง
23224 188/2558 2015-05-26 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
23173 - 2015-05-21 ประกาศ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รายการค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายของบุคลากรในสังกัด วอศ.ลำปาง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
23129 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวส.2 ปี 2558 งานทะเบียน
23128 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวส.1 ปี 2558 งานทะเบียน
23127 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวช.3 ปี 2558 งานทะเบียน
23126 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวช.2 ปี 2558 งานทะเบียน
23125 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวช.1 ปี 2558 งานทะเบียน
22973 - 2015-04-30 ประกาศ การประชุมผู้ปกครองครู และการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
22920 - 2015-04-24 หนังสือราชการภายใน SAR_ 2558 งานประกันคุณภาพฯ ครู และบุคลากรทุกท่าน
22798 - 2015-04-08 ประกาศ แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT ANLYSIS) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
22702 143/2558 2015-03-31 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 งานบุคลากร
22670 - 2015-03-27 ประกาศ กำหนดปิดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558
22625 - 2015-03-24 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ งานบุคลากร
22618 - 2015-03-24 ประกาศ กำหนดปิด เปิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง งานบุคลากร ข้าราชการครูทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ